ÇÖP KONTEYNERİ, SALLAMA KOVA, KÜL KOVASI SATIN ALINACAKTIR NİĞDE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: 2024-02-12
Güncelleme Tarihi: 2024-02-12

ÇÖP KONTEYNERİ, SALLAMA KOVA, KÜL KOVASI SATIN ALINACAKTIR

NİĞDE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP KONTEYNERİ, SALLAMA KOVA, KÜL KOVASI ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/143453

 

1-İdarenin
a) Adı:NİĞDE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Y.K.B. MAH. ÖMER HALİS DEMİR MEYDANI ADLİYE SOKAK NO :1 51100 NİĞDE MERKEZ/NİĞDE
c) Telefon ve faks numarası:3882320464 - 3882320464
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:ÇÖP KONTEYNERİ, SALLAMA KOVA, KÜL KOVASI ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:1850 ADET ÇÖP KONTEYNERİ 750 ADET SALLAMALI KOVA,750 ADET KÜL KOVASI SATIN ALIMI.MAL ALIMI.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASINA TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
ç) Süresi/teslim tarihi:SSÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTAKİBEN 5 GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAK OLUP; İŞİN SÜRESİ 30 TAKVİM GÜNÜDÜR.
d) İşe başlama tarihi:SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTAKİBEN 5 GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAKTIR


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:05.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Y.K.B. MAHALLESİ ADLİYE SOKAK NO:1 NİĞDE


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
  1.  400 LT SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALI ÇÖP KONTEYNERİ  TS EN 840-2
  2. 770 LT  LT SICAK DALDIRMA GALVANİZ KAPLAMALI ÇÖP KONTEYNERİ  TS EN 840-3
  3.  GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ VE KÜL KOVASI İÇİN TS EN ISO 1461
  4. KONTEYNER TEKERLERİ İÇİN TS EN 12532 
  5.  770 LT PLASTİK ÇÖP KONTEYNERI TS EN 840-2
  6. 240 LT PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ TS EN 840-1

İSTEKLİLERİN YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİ YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA SUNMALARI ZORUNLUDUR.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
TEKLİFİ VERİLEN MALZEMELERİN NUMUNELERİ VERİLECEKTİR.Teknik şartnamesine uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 


Copyright © 2023 Tüm Hakları Saklıdır. Dadamedya.com